Inspiration

in1

in2

SECUR-LITE

กระจกนิรภัยลามิเนต เป็นการนำกระจกสองแผ่นหรือมากกว่า มายึดติดกันด้วย ฟิลม์ INP คั่นกลางโดยใช้กระบวนการทางความร้อนและแรงดัน เมื่อแตก จะปรากฏเพียงรอยร้าวตามความแรงของการกระแทก โดยจะไม่มีเศษกระจกร่วงหล่นทำอันตรายต่อผู้ใช้งาน ทำให้กระจกลามิเนตเป็นกระจกที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งานสูง กระจกลามิเนต มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน เสียง และยังป้องกันการบุกรุก จึงนิยมนำไปใช้ในส่วนงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง

– ป้องกันความร้อน เสียง ป้องกันการบุกรุกจึงนิยมนำไปใช้ในส่วนงานที่ต้องการความปลอดภัย สูง
– เป็นกระจกที่ให้ความปลอดภัยในการใช้งานสูง เมื่อเกิดการแตกจะไม่หลุดร่วงออกจากกัน

Untitled-1